Regulamin serwisu

DEFINICJE

maperia.pl - serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym http://maperia.pl

UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu internetowego http://maperia.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

OPERATOR - "ESSON" ul. Myśliwska/24/E/9, 80-126 Gdańsk, NIP 8882508407

REGULAMIN

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez ESSON zwanym dalej "OPERATOREM" usługi polegającej na umożliwieniu UŻYTKOWNIKOM korzystanie z serwisu maperia.pl

2. Rozpoczęcie korzystania z usług w serwisie maperia.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i potwierdzeniem zrozumienia jego warunków. Każdy UŻYTKOWNIK, od chwili podjęcia czynności, o których mowa wyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

3. UŻYTKOWNIK powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu przed skorzystaniem z serwisu maperia.pl OPERATOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z tytułu nie zapoznania się przez UŻYTKOWNIKA z niniejszym regulaminem.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

5. UŻYTKOWNIK akceptuje zakaz przekazywania w ramach świadczonej usługi treści naruszających obowiązujące prawo lub uznawanych powszechnie za obraźliwe.

6. W przypadku przekazania przez UŻYTKOWNIKA treści, o których mowa w pkt. 5, OPERATOR ma prawo wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do UŻYTKOWNIKA, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

7. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do korzystania z serwisu maperia.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem i niniejszym regulaminem.

8. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do niewykonywania żadnych działań wpływających na błędne działanie serwisu maperia.pl

9. UŻYTKOWNIK publikuje w serwisie komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. OPERATOR nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez UŻYTKOWNIKÓW na stronach serwisu maperia.pl

10. Zabronione jest umieszczanie przez UŻYTKOWNIKA na stronach serwisu maperia.pl, treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc.

11. UŻYTKOWNIK publikujący w serwisie maperia.pl treści, materiały w postaci zdjęć, plików wideo o charakterze utworu autorskiego, zrzeka się wszelkich roszczeń względem OPERATORA z tytułu nieodpłatnego wykorzystania tych treści, wyraża dobrowolną zgodę na ich wykorzystywanie w dowolnych celach przez maperię a także zrzeka się z jakichkolwiek rekompensat finansowych oraz wynagrodzeń.

12. UŻYTKOWNIK korzystający z serwisu maperia.pl zgadza się na rejestrowanie swoich adresów IP przez OPERATORA.

13. OPERATOR zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych UŻYTKOWNIKA jeżeli w stosunku do UŻYTKOWNIKA zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością UŻYTKOWNIKA w serwisie maperia.pl

14. OPERATOR zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia całości lub części wypowiedzi, treści UŻYTKOWNIKA zamieszonych w serwisie maperia.pl bez podawania przyczyn.

15. OPERATOR zastrzega sobie prawo do wykasowania danych UŻYTKOWNIKA (konta, wypowiedzi itp.) bez podawania przyczyn.

16. OPERATOR zastrzega sobie prawo odmowy publikacji zdjęć, plików wideo dodanych przez UŻYTKOWNIKA bez podawania przyczyn a w szczególności kiedy dodawane materiały odbiegają tematyką, naruszają prawa autorskie.

17. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio, przypadkowo lub w następstwie użytkowania serwisu maperia.pl lub niemożności korzystania z usługi.

18. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez UŻYTKOWNIKA informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu maperia.pl w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

19. OPERATOR oświadcza że serwis maperia.pl jest platformą umożliwiającą przedstawienie informacji o lokalizacji, obiekcie i nie jest związany z podmiotami prezentującymi wyżej wymienione dane. Pytania dotyczące prowadzenia działalności, usług prosimy kierować bezpośrednio do podmiotów poprzez dane kontaktowe zamieszczone na stronach szczegółowych lokalizacji, obiektów.

20. UŻYTKOWNICY mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących działania serwisu maperia.pl

21. Reklamację należy przesyłać drogą elektroniczną na adres [email protected]

22. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane użytkownika z rejestracji (login, email) opis zaistniałego problemu będący podstawą złożenia reklamacji oraz o ile to możliwe link do strony, której dotyczy reklamacja.

23. OPERATOR dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 21 dni roboczych od ich otrzymania. O rezultacie podjętych kroków OPERATOR zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez reklamującego.

24. Reklamacje bez danych wymienionych w pkt. 22, nie podlegają rozpatrzeniu.

25. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2013

26. OPERATOR zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w chwili umieszczenia zmienionego tekstu regulaminu w serwisie maperia.pl pod adresami http://www.maperia.pl/regulamin

27. Prawem właściwym dla wszystkich prawnych stosunków wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Wyszukaj miejsce i napisz recenzję

Dziękujemy! Twoja recenzja została zapisana.

...

To nie jest miejsce, do którego chcę napisać recenzję. Wyszukaj inne miejsce

Twoja ocena:
Recenzje i komentarze są indywidualnymi opiniami użytkowników serwisu. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść. Serwis maperia.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia fragmentów lub całości treści zawierających między innymi: oferty handlowe, adresy email, słowa wulgarne, obraźliwe oraz zabronione przez prawo.

Zapamiętane lokalizacje

Odwiedzając naszą stronę używasz plików "cookies" zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeśli nie chcesz, aby pliki "cookies" były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz zmienić to w ustawieniach przeglądarki. Więcej na stronie polityka prywatności